Regulamin / Regulations

1. WPROWADZENIE
Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu obiektów noclegowych, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Umowa ta zawarta jest pomiędzy właścicielem firmą BIZONE, a użytkownikiem systemu rezerwacyjnego, zwanym dalej klientem. Dokonanie rezerwacji i wpłata zaliczki lub całości kwoty jest równoznaczne z przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu.

2. REZERWACJA

Rezerwacji dokonuje się telefonicznie lub drogą e-mailową poprzez podanie lub przesłanie informacji na temat:
·          terminu przyjazdu i wyjazdu,
·          danych osobowych klienta (imię, nazwisko/firma; miejsce zamieszkania)
·          numeru telefonu kontaktowego
 Rezerwacji dokonuje się po wpłacie 50% wartości na konto bankowe nr: 11 1240 2500 1111 0010 4936 3352 w PKO SA IV Oddział w Lublinie ul. F. Chopina 26a, 20-030 Lublin.
Wpłata bankowa powinna być dokonana w ciągu 48 godzin od daty rezerwacji. Po tym terminie rezerwacja uważana jest za anulowaną.
Wysokość zaliczki:
50% na 7 dni od daty przyjazdu
100 % poniżej 7 dni od daty przyjazdu.

3. ANULOWANIE REZERWACJI
Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednak wiąże się to z poniesieniem następujących kosztów przez klienta:
40% kosztów wynajmu apartamentu na 7 dni od daty przyjazdu
80 % kosztów wynajmu apartamentu poniżej 7 dni od daty przyjazdu.
W przypadku wycofania rezerwacji na przeddzień lub w dniu przyjazdu – zaliczka nie zostaje zwrócona.
 
4. ZNIŻKI LOJALNOŚCIOWE
Stali klienci mogą liczyć na  zniżki do 5 % rabatu na każdą następną dokonaną rezerwację.

5. ZAKRES UMOWY NAJMU

Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem obiektu. Inne świadczenia jak: dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii klienta. Szczegóły ceny są podane na stronie internetowej firmy BIZONE. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe. Właściciel nie będzie pobierał żadnych innych opłat dodatkowych ponad te, które zostały wskazane przy danym apartamencie.

6. PRZYJAZD, PRZEKAZANIE KLUCZY, WYJAZD

Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. Pokoje można zajmować od godz. 14.00 w dniu przyjazdu i należy wyprowadzić się do godz. 11.00 w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do zapłaty ustalonej w rezerwacji kwoty pieniędzy nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.

7. OBOWIĄZKI KLIENTA
Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej przy każdym apartamencie informacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania firmy BIZONE telefonicznie lub mailowo o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy umówioną liczbę osób, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu lub doliczyć 50 zł za każdą dodatkową osobę. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa (szczególnie przestrzegania ciszy nocnej) i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa klient. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.

8. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW KLIENTA NA INNĄ OSOBĘ
W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

9. BEZPŁATNY POBYT DZIECKA

Dziecko do lat 5 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Podczas dokonywania rezerwacji należy podać jego wiek. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę.

10. ZWIERZĘTA

Istnieje możliwość zabrania ze sobą małych zwierząt, w szczególności psa lub kota. Opłata za każde zwierzę wynosi 50 PLN za dobę. Jednocześnie klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia. Na terenie całego obiektu jest zakaz wnoszenia i przetrzymywania zwierząt niebezpiecznych (np. węże, pająki, skorpiony itp.)

11. WYSTĄPIENIE PRZYPADKÓW LOSOWYCH NIEZALEŻNYCH OD WŁAŚCICIELA

Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

12. PRAWO WŁAŚCIWE

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.


 

1. INTRODUCTION
The Regulations define the conditions under which you can book the accommodation. Making a reservation implies the acceptance of the provisions hereof. This agreement is concluded between the owner of the company BiZone, and the user of the reservation system, hereinafter referred to as the client. The reservation and advance payment or the full amount is equivalent to accepting the provisions of these Regulations.

2. BOOKING
Reservation is made by phone or by e-mail by giving or sending information on:
• the date of arrival and departure,
• your personal information (name / company, place of residence)
• contact telephone number
Reservations made after the payment of 50 per cent on the bank account number:
11 1240 2500 1111 0010 4936 3352 w PKO SA IV Oddział w Lublinie, F. Chopina 26a st., 20-030 Lublin.
This bank payment must be made within 48 hours from the date of booking. After this date the reservation is cancelled.
The amount of payment:
50 per cent - for 7 days from the date of arrival
100 per cent - less than 7 days from the date of arrival.

3. CANCELLATION
You can cancel a reservation but it is related to the following costs incurred by the client:
40 per of the cost of renting an apartment for 7 days from the date of arrival
80 per cent of the cost of renting an apartment less than 7 days from the date of arrival.
In case of canceling the reservation the day before or at the day of arrival, the reservation fee will not be returned.

4. LOYALTY DISCOUNTS
Regular clients can receive up to 5 per cent discount on every booking you make the next time.

5. SCOPE OF THE LEASE AGREEMENT

The agreement concluded between the owner and the client includes only rental facility. Other benefits such as access, food and time organization are the responsibility of the client. Details of prices are listed on the BiZone website. The price includes charges for utilities (gas, electricity, water) and final cleaning. The owner will not charge any additional fees other than those indicated in the apartment.

6. ARRIVAL, THE KEYS, DEPARTURE

The check-in should be made at a time agreed with the person responsible for handing the keys. The client is obliged to inform the staff at least one day prior to arrival of the planned time of the keys handling. Rooms can be occupied from 2 p.m on the day of arrival and should be left by 11 a.m. on the day of departure, unless otherwise agreed with the person responsible for handing the keys. If you can not arrive at a specified time the client is obliged to immediately notify the person responsible for handing the keys. The client is obliged to pay a fixed amount of money up even if (for reasons beyond the owner's) arrival or stay is delayed or reduced.

7. OBLIGATIONS OF THE CUSTOMER

The number of people who live in the facility is limited to the specified information for each apartment. The client is obliged to inform the BiZone company by phone or email of any change of that number. If the number exceeds the agreed number of people, the person responsible for the keys may refuse to give the keys to the facility or add 50 PLN for each additional person. The client is obliged to observe the rules of good neighborhood (particularly the observance of quiet hours) and maintain the facility in the same condition. The client is also obliged to wash the dishes and kitchen utensils before the departure, as such activities are not included in the final cleaning. The client is obliged to inform the person responsible for handing the keys about possible defects and faults found in the facility and to report any damage caused during the stay. The damage and its removal is paid by the client. The owner of damaged property decides on the way of compensation.

8. TRANSFER OF RIGHTS AND DUTIES TO ANOTHER PERSON

At any time the client may transfer to another person all the rights to his / her reservation privileges, if the new person accepts all resulting from the reservation. In this situation, the client immediately notifies the owner about the change and gives the person who shall assume the rights and obligations of the contract.

9. CHILDREN STAY FREE

Children under the age of 5 (one per two adults), sleeping with parents or in their own bed and not requiring bed does not incur any charges for the stay. When booking, please give the age of children. Other children pay full price.

10. ANIMALS

It is possible to keep small animals, particularly dogs and cats. The fee for each animal is 50 PLN per night. The client takes full responsibility for any damage caused by the animal and is obliged to compensate for the damage. The owner of damaged property decides on the compensation. It is prohibited to take and keep dangerous animals (eg. snakes, spiders, scorpions, etc.)

11. INDEPENDENT RANDOM OCCURRENCE

The owner has the right, in case of events caused by force majeure to cancel the contract. This also applies to cases where the client's personal safety or property, for reasons beyond the control of the owner, cannot be guaranteed. The money paid by the client is returned upon deduction of the amount due for services already rendered.

12. LAW

The law applicable to disputes between the owner and the client is the Polish law. Disputes shall be settled by the court competent for the residence of the owner .

templatemo_cr_bar_wrapper